Hur minskar vi mängden fossil plast i avfallet, för en renare energimix? hos Akademiska Hus

Bakgrund: Växthusgasutsläppen från svensk energiproduktion har minskat kraftigt under de senaste åren. Många energibolag har gått över till förnybara bränslen och fasat ut de fossila. Effektiv förbränning av avfall har sedan länge också en viktig plats i den svenska energiproduktionen. Avfallet innehåller dock en viss andel fossilt material, och att reducera mängden avfall med fossilt ursprung är därför en stor utmaning för energibranschen, i strävan mot klimatneutralitet. Det är även en utmaning för fastighetsbranschen, som i allt högre utsträckning efterfrågar 100% förnybar energi.

Del av ett nationellt projekt: Det avfall som förbränns i Sverige idag genereras av hushåll, industrier, verksamheter mm. I projektet Värmemarknad Sverige Steg 4 samverkar Akademiska Hus, Profu, Sysav och Eon för att identifiera möjligheter att minska mängden plast i avfall som förbränns. Som en del i detta erbjuder vi en eller två studenter vid LTH att genomföra ett exjobb med fokus på hur fastighetsbranschen som uthyrare av lokaler och bostäder samt byggherre, kan arbeta för att minska mängden plast som går till förbränning.

Uppdrag: Intresserade studenter kommer att få börja med att renodla syfte, metod och avgränsningar tillsammans med sina handledare. Vi ser dock framför oss att examensarbetet har ett tydligt fokus på uppströmsarbete, dvs. kravställning i upphandling utifrån marknadsanalys och en kartläggning av de plastströmmar som Akademiska Hus som byggherre och lokaluthyrare har möjlighet att påverka. Intervjuer med hyresgäster, leverantörer, entreprenörer och avfallshanterare kommer att vara en del av metoden, liksom litteraturstudier för att identifiera lämpliga kravställningar och metoder för uppföljning. Vår förhoppning är att arbetet kan bidra till ökad kunskap om hur vi som beställare och uthyrare i dialog med leverantörer/entreprenörer och hyresgäster kan bidra till minskade mängder fossilplast i den avfallsbaserade energiproduktionen.

Förutsättningar och ekonomisk ersättning: Arbetet utförs i nära samarbete med Akademiska Hus och övriga projektpartners, med handledning av Miljö- och Energisystem vid LTH. Lämplig bakgrund är studier inom energisystem, kemiteknik, ekosystemteknik eller liknande. Exjobbet omfattar antingen 15 eller 30 hp.

Akademiska Hus betalar ut ersättning för godkända examens/projektarbeten som utförs av studerande på program som ger lägst 180 högskolepoäng och där uppsatsen ger minst 15 högskolepoäng. Ersättningen för ett examensarbete på 15 högskolepoäng är 8 000 kr, alt 12 000 kr att dela på om två personer skriver examensarbetet tillsammans. Ersättningen för ett examensarbete på 30 högskolepoäng är 15 000 kr, alt 20 000 kr att dela på om två personer skriver examensarbetet tillsammans.

Bemærk: Du skal ofte bruge forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på CBS CareerGate vil blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt de relevante aktører i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.